Kính chào quý Luật Sư, Mình có một vấn đề về việc muốn cấp lại giấy khai sinh.Mình sinh năm 1984 tại NA. Năm 1985 gia đình mình chuyển vào nam sinh sống, hiện tại mình đăng ký HKTT tại huyện G. Hồi còn học phổ quát mình vẫn còn giấy khai sinh bản sao nhưng trong quá trình làm thủ tục hồ sơ đã bị thất lạc. hiện tại mình không còn bản giấy khai sinh nào cả, mình muốn xin cấp lại bản sao giấy khai sinh để tiện cho công việc và học tập.
Bài viết cùng chủ đề
Có được đăng kí lại giấy khai sinh tại địa phương khác không
Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh
Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh


Mình muốn hỏi có thể xin cấp lại được không ạ và thủ tục như thế nào, hồ sơ gốc ngoài bắc khả năng không còn lưu nữa vì gia đình mình chuyển đi quá lâu rồi.thông tin về họ tên và ngày sinh trên hết thảy giấy má bằng cấp ngày nay của mình đều thống nhất. Xin thành tâm cảm ơn quý Luật Sư.=> tư vấn thủ tục cấp lại giấy khai sinh, gọi: 0919 123 698


giải đáp: Cảm ơn bạn đã gửi đề nghị tham mưu tới công ty luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tham vấn cho bạn như sau:Theo thông báo bạn cung cấp bạn đã mất Giấy khai sinh bản gốc và các bản sao, do đó nếu bạn muốn xin cấp bản sao Giấy khai sinh thì bạn phải hệ trọng lại với cơ quan hộ tịch cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để đề nghị họ giải quyết do chỉ có cơ quan hộ tịch tại địa phương cũ mới lưu trữ thông báo về sự kiện sinh của bạn để cấp lại bản sao giấy khai sinh.Nếu trong trường hợp hồ sơ gốc tại địa phương cũ không còn thì bạn có thể làm thủ tục đăng ký lại khai sinh.Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về Điều kiện đăng ký lại khai sinh, thành thân, khai tử như sau:“1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.”Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về Thủ tục đăng ký lại khai sinh như sau:“1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người đề nghị về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;b) Bản sao thảy hồ sơ, giấy má của người đề nghị hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông báo hệ trọng đến nội dung khai sinh của người đó;c) Trường hợp người đề nghị đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, nhân viên, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con hiệp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.2. Trong kì hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp thụ hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch rà, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban quần chúng. # cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch mỏng Chủ tịch Ủy ban quần chúng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây rà soát, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.Trong hạn vận 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban dân chúng nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành rà, xác minh và Trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.”Như vậy, nếu Giấy khai sinh bản gốc và thông tin trên sổ hộ tịch của bạn đã mất thì bạn có thể liên can với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đang thường trú để đề nghị giải quyết đăng ký lại khai sinh.